HALiZ

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Marzec 28, 2019

Nowa instrukcja HALiZ 2019

Druhny, Druhowie,

Z inicjatywy przewodniczki Beaty Ruszała – Szefowej Hufcowego Zespołu Programowego informujemy, że na naszej stronie www Hufca, w zakładce DO POBRANIA >> Dokumenty HAL/HAZ >> HAL 2019 opublikowano do wykorzystania aktualną Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wraz z załącznikami niezbędnymi do sprawnego przygotowania odpowiedniej formy wypoczynku.

Życzymy miłej lektury!

Posted by: | Posted on: Luty 25, 2019

Główna Kwatera ZHP przyjęła nową instrukcję HALiZ

Druhny, Druhowie,

informuję, że Główna Kwatera przyjęła nową instrukcję HALiZ, w której zostały naniesione m.in. zmiany zgłaszane przez chorągwie oraz wnioski z pilotażu Chorągwi Stołecznej.

Instrukcję razem z załącznikami można znaleźć tutaj:

https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-53-2019-z-dnia-20-lutego-2019-r-w-sprawie-instrukcji-harcerskiej-akcji-letniej-i-zimowej/

W załączeniu przesyłam plik z treścią Instrukcji, w której znajdują się zaznaczone zmiany.

Główne zmiany to:

 • naniesienie do wszystkich załączników odpowiednich klauzul informacyjnych wymaganych przepisami RODO,
 • usunięcie książki komendanta – podczas zbiórki pełnomocników HALiZ zadecydowaliśmy, że tę rolę pełni dziennik wychowawcy, a listę uczestników i protokoły kontroli formy HALiZ znaczna część organizatorów przechowuje odrębnie (poza książką komendanta)
 • uregulowanie kwestii kwaterek (p. 1.17 i 7a)
 • dodanie zapisów podkreślających, że komendant formy HALiZ odpowiedzialny jest za rozliczenie zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym
 • przesunięcie regulaminów obowiązujących podczas HALiZ do warunków uczestnictwa (wcześniej funkcjonowały jako odrębny dokument)
 • dodanie zapisu o możliwości zastosowania przyjętych w chorągwi kategorii podziału kosztów w książce finansowej, własnego wzoru planu finansowego lub rezygnacji z zatwierdzania go na poziomie chorągwi (p. 43)
 • uspójnienie z polityką rachunkowości wartości minimalnej (1500 zł) niskocennych składników majątkowych podlegających wpisowi do książki inwentarzowej (p. 81)
 • karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek powstała w dwóch wariantach: dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich; została uzupełniona o zapisy „załącznika do karty kwalifikacyjnej” tak, aby można było rozdać uczestnikom jeden druk
 • warunki uczestnictwa zostały uzupełnione o przykładowe zapisy (np. przykładowe regulaminy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, przykładowa lista wyposażenia uczestnika, zapisy informujące o pracy systemem małych grup itp.); dane kadry ograniczono do danych kierownika formy i kadry wychowawczej sprawującej opiekę nad konkretnym dzieckiem; dodano pole na informacje o koszcie obozu i terminarzu wpłat;
 • z warunków uczestnictwa usunięto miejsce na dane uczestnika, a oświadczenie związane z zapoznaniem się z warunkami (dla rodziców/opiekunów prawnych/osób pełnoletnich) umieszczono w załączniku do karty kwalifikacyjnej w związku z tym „warunki” można przekazać w formie elektronicznej, a do dokumentacji obozowej należy załączyć jedynie egzemplarz „warunków” przekazany rodzicom uczestników;
 • raport przedobozowy uspójniono z zapisami Instrukcji HALiZ oraz arkuszem lokalizacji oraz przeniesiono do pliku excel, gdzie z ukrytej zakładki (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę „raport przedobozowy” i w okienku, które się pojawi wybrać opcję „odkryj”) można skopiować wiersz w formacie gotowym do zamieszczenia w arkuszu lokalizacji.

Dodatkowo informuję, że w związku z licznymi zgłoszeniami sytuacji problemowych związanych z prawem do opieki na dzieckiem przez rodziców (pozbawienia lub ograniczenia praw) radca prawny rekomenduje zbieranie na kartach kwalifikacyjnych podpisów obojga rodziców. Poniżej przekazuję interpretację w tej sprawie:

W mojej ocenie wyjazd dziecka na obóz traktować należy jako sprawę istotną dotyczącą dziecka. Takie stanowisko prezentowane jest też w orzecznictwie – por. np. Postanowienie SR dla m. st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 27 lutego 2015 r. – sprawa VI Nsm 765/13 czy też Postanowienie SR w Lublinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 19 sierpnia 2014 r. – sprawa III Nsm 289/14. Powyższe ma daleko idące konsekwencje, ponieważ o sprawach istotnych dla dziecka rodzice powinni decydować wspólnie. W takim przypadku wyjazd dziecka na wypoczynek powinien być zgodną decyzją jego rodziców. Problemu oczywiście nie ma wówczas, gdy oboje rodzice wyrażają zgodę na wyjazd, poprzez złożenie swoich podpisów pod kartą kwalifikacyjną. Stąd też już od dłuższego czasu prezentuję pogląd, zgodnie z którym optymalnie by było, gdyby na karcie kwalifikacyjnej podpisali się oboje rodzice. Tylko wówczas w sensie prawnym mamy bowiem do czynienia z dokumentem, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza podjęcie przez rodziców dziecka zgodnej decyzji dotyczącej wypoczynku. Przy tej okazji zwracam uwagę na to, że oficjalnie obowiązująca karta kwalifikacyjna wypoczynku, stanowiąca załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posługuje się liczbę mnogą, co zakłada konieczność złożenia podpisów przez rodziców dziecka, a nie jednego z nich.

Oczywiście może zdarzyć się tak, że karta podpisywana jest przez jednego z rodziców. W mojej ocenie w takiej sytuacji należy skontaktować się z tym rodzicem prosząc o wyjaśnienie przyczyn, dla których tylko on podpisał kartę. Jeśli przy tym niepodpisanie karty przez drugiego rodzica jest tylko wynikiem przeoczenia czy innych wypadków losowych (np. nieobecność w domu), to bezwzględnie należy w mojej ocenie dążyć do uzyskania podpisu drugiego z rodziców. Gdyby jednak okazało się, że brak podpisu drugiego rodzica jest konsekwencją okoliczności natury prawnej (ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, jej pozbawienie czy zawieszenie), to wówczas, w mojej ocenie, należy dążyć do tego, by rodzic który złożył swój podpis na karcie kwalifikacyjnej, złożył dodatkowe pisemne oświadczenie o tym, że drugi rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej (ewentualnie jego władza rodzicielska jest zawieszona/ograniczona) i w związku z tym ten z rodziców, który sam podpisał kartę kwalifikacyjną, ma prawo samodzielnego decydowania o wypoczynku dziecka. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, powołując się na par. 20 ust. 2 Statutu ZHP, a także art. 6 Kodeksu cywilnego, możemy w mojej ocenie zażądać od rodzica, który złożył ww. oświadczenie, dokumentów potwierdzających fakt pozbawienia/ograniczenia czy też zawieszenia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica (powinien to być odpis orzeczenia sądu).

W mojej ocenie takie podejście do tematu – to jest albo dysponowanie kartą kwalifikacyjną podpisaną przez oboje rodziców albo dysponowanie kartą kwalifikacyjną podpisaną przez jednego rodzica, który składa dodatkowo oświadczenie, o którym mowa powyżej, dokumentując dodatkowo okoliczności związane z pozbawieniem/ograniczeniem czy też zawieszeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, rozwiązuje przedstawione problemy.

Czuwaj!

hm. Katarzyna Krzak
szefowa biura

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

Posted by: | Posted on: Styczeń 28, 2019

HAL 2019: Kolonia i obóz harcerski zgrupowania Hufców Szczecin i Stargard ZHP

Posted by: | Posted on: Kwiecień 14, 2018

Nowa Instrukcja HALiZ

Główna Kwatera ZHP w dniu 11 kwietnia 2018 r. przyjęła uchwałę nr 4/2018 w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami w serwisie dokumenty.zhp.pl 

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Marzec 28, 2018

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.).

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać
w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy:
art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

Przygotował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Lipiec 8, 2017

„Patent na bezpieczne wakacje”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, informuje iż w związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego została zainaugurowana akcja pt. „Patent na bezpieczne wakacje”. W ramach akcji Główny Inspektorat Sanitarny opracował broszurę zawierającą informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

Zachęcamy wszystkie zuchy, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów uczestniczących w Harcerskiej Akcji Letniej do zapoznania się z „patentem” i stosowanie do zawartych w broszurze informacji.

Ulotka_GIS_str_1

Ulotka_GIS_str_2

phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Czerwiec 19, 2017

Ważna informacja dot. Krajowego Rejestru Karnego dla wychowawców HAL

Wizyta instruktora-wolontariusza w Sądzie Rejonowym w Szczecinie – Krajowy Rejestr Karny to nieodzowny element przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej. Powodem tej wizyty jest obowiązek posiadania przez każdego z wychowawców aktualnego zaświadczenia o niekaralności. Częstotliwość odwiedzin przez harcerzy stanowiska nr 9 w Sądzie Rejonowym, w którym to Starszy Inspektor Sądowy wydaje stosowne poświadczenia, wzrasta z dnia na dzień. Jednak mało kto wie, że zmieniła się podstawa prawna postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji. To powoduje zniecierpliwienie Inspektora i przedłuża cały proces, bowiem musimy dopisać odpowiednią i aktualną podstawę prawną, na mocy której wychowawca-wolontariusz zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Dlatego spieszę Wam donieść, że zgodnie z instruktażem Starszego Inspektora Sądowego w punkcie 11. Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy wpisać: „w związku z art. 92p ust. 8 punkt 2 ustawy z dnia 9 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943)„. Wówczas cały proces przebiegnie praktycznie bez słów, a i pracownik sądowy będzie zadowolony. 🙂

Z harcerskim pozdrowieniem – phm. Jerzy Ruszała

art. 92p ust. 8 punkt 2 z dnia 9 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943) brzmi:

„kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”

Posted by: | Posted on: Czerwiec 28, 2015

Spotkanie przedobozowe II Szczecińskiego Szczepu BRZASK Piecnik 2015

Zapraszamy Rodziców dzieci i młodzieży jadących na Obóz II Szczecińskiego Szczepu BRZASK Piecnik 2015` (18-31 lipca 2015r.) na informacyjne spotkanie przedobozowe, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. (wtorek) o godzinie 19.00 w siedzibie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie (I piętro.

Posted by: | Posted on: Kwiecień 22, 2015

NOWA Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Instrukcja HAL-HAZ
Instrukcja HAL-HAZ
Instrukcja-HAL_HAZ.pdf
5.2 MiB
559 Downloads
Szczegóły